English

شرکت ستاره مواد سرا

pvc-واتر استاپ-واتر استاپ- pvc-waterstop- pvc waterstop-افزودنیهای بتن-واترپرف-ضد یخ-روان کننده بتن-

گروت

-غیرانقباظی مصارف عمومی 2-غیرانقباظی پرمقاومت گروه پایه سیمانی غیرانقباظی،برای مصارف عمومی مقاومت فشاری:1- 26n/mm درسن1روز 48 n/mmمیلیمترمربع درسن 7روز 62 n/mmمیلیمترمربع درسن 28روز مقاومت خمشی:5نیوتن برمیلیمتر مربع درسن 1روز 9نیوتن n/mm میلیمترمربع درسن7روز 11 n/mmمیلیمترمربع در سن28روز زمان انبساط:شروع:15دقیقه پایان:2ساعت وزن مخصوص گروت تازه:تقریبا217kg/mبسته غلظت به کار رفته مدولالاستیسیته :بیشتر از28000mpa خصوصیات انبساطی:تا2%در 24ساعت مصارف: از این گروت در مواردی استفاده می شود که خاصیت غیر انقباظی گروت در پرکردن فضای میان صفحه پای ستون وفوندانسیون اهمیت زیادی داشته باشد گروت ریزی در زیر بیس پلیت پایه ها وستون ها ،مثال های خوبی از این کاربرد هستند از این گروت جهت کاشت انواع مهار ها نیز می توان به کاشت انکربولت وپایه های فنس اشاره نمود. مزایا: سیستم انبساطی گازی به کاررفته در این گروت،باعث حذف انقباض وافت گروت در حالت پلاستیک می شود. -در این گروت ذرات آهنن وجود نداردوبه همین سبب لکه های ناشی از زنگ زدگی تشکیل نمی شود. -این محصول در بسته بندی هایی از قبل پیمانه شده عرضه می شودواین امراز بروز ناهمگونیهای لحتمالی در هنگام اخطلاط جلوگیری می نماید. -این گروت در سرعت به مقاومت بالامی رسددر حالیکه در آن کلراید وجود نارد -مقاومت نهایی بالا ونفوذپذیری کم ،دوام گروت سخت شده را تضمین می نماید شرح: گروت پایه سیمانی بوده وبه صورت پودرآماده مصرف عرض می گردد. تنها با اضافه نمودن مقدار معینی آبا گروتی روان وغیر انقباظی بدست می آیدکه برای شکاف های تا100میلیمتر استفاده می شود.این گروت ترکیبی از سیمان پرتلندفیلرهای دانه بندی شده وافزودنی های شیمیایی است،این افزودنی ها ،انبساط کنترل شده ایی را درحالت پلاستیکایجادنموده وهمچنینمیزان آب مورد نیاز رادرگروت کاهش می دهد کاهش میزان آب مصرفی مقاومت بالای گروت رادر سن کم تضمین می کند .فیلر های دانه بندی شده به گونه ایی طراحی شده اند که مواد به صورت یک دست مخلوط گردیدهوگروتی همگن حاصل شود.
بازدید : 3372
گروت
سایر محصولات ستاره مواد سرا
^
ستاره مواد سرا
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)